Förskolan Byttan Ekonomisk förening

Avgifter

Avgifter 2019 (info från Stockholms stad)

Ny maxtaxa från 1 januari 2019 och höjt inkomsttak (hushållets bruttoinkomst per månad) 47 490 kr.

Heltidstaxa
Heltidsavgift gäller för barn som är 1-3 år som går mer än 30 timmar per vecka i förskola.

Yngsta barnet 3% högst 1425 kr
Näst yngsta barnet 2% högst 950 kr
Nästkommande barn 1% högst 475 kr
Från det fjärde barnet: ingen avgift.

Deltidstaxa
Avtal om deltid upprättas med förskolan. Deltidsavgift gäller för:
-Barn som är 1-3 år som går högst 30 timmar per vecka i förskola.
-Barn som är 3-5 år och går mer än 15 timmar i veckan i förskola. Avgiften ändras fr.o.m. augusti det år då barnet fyller tre år till deltidsavgift.
-Barn som går på fritidshem.

Yngsta barnet 2% högst 950 kr
Näst yngsta barnet 1% högst 475 kr
Nästkommande barn 1% högst 475 kr
Från det fjärde barnet: ingen avgift

Som första barn räknas hushållets yngsta barn och som andra barn räknas näst yngsta o.s.v.

Din avgift grundar sig på den sammanlagda inkomsten i ert hushåll (där barnet är folkbokfört) och på hur många barn i hushållet som har plats i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg.

Du börjar betala avgift från och med det datum då platsen blir tillgänglig och inskolningen börjar. Du betalar för 12 månader per år.

Du betalar maxtaxa om ni i hushållet tjänar enligt inkomsttaket per månad eller mer.

Kontrollera att du betalar rätt avgift. Om du har betalat för hög avgift kan du bara få tillbaka pengar för högst två månader. Om du har betalat för lite ska du däremot betala i efterhand, som längst tre år tillbaka i tiden. Efterkontroller görs årligen mot taxerad inkomst.

Ändring av inkomst
Om du ändrar hushållets avgiftsgrundande uppgifter från ett annat datum än den första i månaden, gäller den nya avgiften från och med månadsskiftet efter det att du har fått ny inkomst eller nya familjeförhållanden.

Det enklaste sättet att anmäla ny eller förändrad inkomst är via e-tjänsten Min barnomsorg.