Förskolan Byttan Ekonomisk förening

Om förskolan

Förskolan Byttans styrdokument är Skollagen, Läroplan för förskolan (Lpfö18) Allmänna råd från Skolverket, Stockholms stads riktlinjer för fristående förskolor och utifrån detta vår egen verksamhetsplan. På förskolan har vi även en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Byttan benämner den som sin likabehandlingsplan.

Verksamhetsidé
Förskolan är en viktig del av ett livslångt lärande. Vi vill att vår verksamhet skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Vi erbjuder en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en enhet. Vi vill även att vår verksamhet skall utveckla barnens sociala kompetens och sin kommunikativa förmåga. I samarbete med hemmet vill vi att varje barn ska få möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.

Mål och arbetssätt
Hos oss är barnens egna tankar och idéer viktiga, vi vill att barnen ska vara delaktiga i sin dag på förskolan. Därigenom lär sig barnen respekt och medkänsla för sin egen person och sin omgivning. Man lär sig att kompromissa och se olikheter samt utveckla sin sociala kompetens. Alla barn ska ges samma möjligheter att utveckla sina förmågor och intressen. Vi vill ge barnen en god omsorg både fysiskt och psykiskt. Genom att vara goda förebilder och att alltid vara ”närvarande” stärker vi barnens tillit och empati. Förskolan ska se möjligheterna hos varje barn och utgå från att varje barn är kompetent, nyfiket och kreativt samt med lust att lära. Vi granskar kontinuerligt vårt material, vår miljö och varandra för att stärka det pedagogiska arbetet på förskolan.
Varje barns trygghet och den medvetna användningen av leken, sången, musiken och den skapande verksamheten är en viktig del i barnens förskolevistelse och ges stort utrymme. Här utvecklas kroppsuppfattning, motorik, språk, nyfikenhet och förmågan att bearbeta sin omvärld. Barnens ord- och begreppsförråd utvecklas genom ett nära samspel mellan barn och mellan barn och vuxna.
Vi vill ge barnen möjlighet att lära känna sin närmiljö. Förskolan medverkar också till att ge barnen ett bra förhållningssätt till natur och miljö ur ett hållbarhets perspektiv. Vi ser till att barnen får en regelbunden utevistelse.
Förskolans personal har en öppenhet gentemot barnens idéer. Som observatörer och inspiratörer kan vi förändra miljön och skapa verktyg utifrån barnens behov. Vi vuxna är goda förebilder genom att ha ett vårdat och nyanserat språk. Vi har samtal med barnen i alla sammanhang och vi ger barnen tid och tal utrymme.
Hos oss vill vi förbereda barnens förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. Vi vill medverka till att barnens egna intressen och behov ligger till grund för förskolans verksamhet.
För att barnen ska känna delaktighet och därmed få inflytande i gruppen arbetar vi med att respektera och stärka barnen i deras uppfattningar och åsikter. Vår uppgift som personal blir att observera och lyssna på varje enskilt barn så att vi kan bistå med idéer och verktyg för barnets utveckling, forskande och lärande.

Kost
På förskolan serveras mat från RR Matproduktion.

Miljö inomhus och utomhus
Vi har stora ljusa lokaler på nedre botten i ett hyreshus, relativt nyligen har vi fått en genomgripande renovering av golv och belysning. Vi har en egen trevlig gård med lekredskap och en konstgräsmatta. Närheten till flera parker gör att barnen kan få en varierad utevistelse beroende på sin ålder.